EasyOZE Blog

Logo

EasyOZE

Rozwój Małych Gospodarstw – dotacje dla rolników 2023 (nabór zakończony)

Autorka: mgr Martyna Marlikowska
Wsparcie merytoryczne: dr inż. Krzysztof Bartczak

Nawet 120 000 zł otrzyma rolnik w 2023 roku na rozwój swojego gospodarstwa w ramach zbliżającego się programu Rozwój Małych Gospodarstw – następcy programu Restrukturyzacja Małych Gospodarstw z poprzedniego roku. Nabór ruszył 28 września i potrwa do 10 listopada. Kto może otrzymać dotację i na jakich warunkach? Przedstawimy Państwu wszystkie istotne informacje, a także pomożemy przy wypełnianiu wniosku i załatwieniu innych formalności koniecznych do uzyskania pełnego dofinansowania. Masz czas do 24 listopada!

Spis treści

Artykuł dotyczy programu Rozwój Małych Gospodarstw Rolnych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 dla interwencji I.10.5. Firma EasyOZE profesjonalnie pomaga rolnikom w spełnieniu warunków programu oraz otrzymaniu przez nich dotacji. UWAGA! Nabór wniosków w programie przedłużony do 24 listopada!

Dla kogo jest program i jakie warunki trzeba spełnić?

 • Program skierowany jest do osób prowadzących działalność rolną o powierzchni nie większej niż 300ha*, a jego wartość ekonomiczna nie przekracza kwoty 25 000 euro. Wartość ta liczona jest według stanu zwierząt i dopłat bezpośrednich w 2023 roku. Zadzwoń do nas – bezpłatnie sprawdzimy, jaka jest wielkość ekonomiczna Twojego gospodarstwa oraz czy należy Ci się dotacja.
 • Z dotacji mogą skorzystać rolnicy ubezpieczeni w KRUS i ZUS spełniający definicję mikroprzedsiębiorstwa, małego lub średniego.
 • Jeśli rolnik skorzystał w poprzednich latach z programów typu: Restrukturyzacja Małych Gospodarstw czy Młody Rolnik lub innych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich także ma szansę na udział w nowej edycji.
 • Podczas składania wniosku należy okazać potwierdzenie** przychodu ze sprzedaży własnych produktów rolnych z ostatnich 12 miesięcy – minimum 5 000 zł, o ile działalność nie jest prowadzona wyłącznie w celach naukowo-badawczych. Wtedy dotacja się nie należy.

*dotyczy gruntów będących przedmiotem własności, użytkowania wieczystego, dzierżawy i wspólnot gruntowych.

**potwierdzenie w postaci faktury VAT, VAT RR, wydruku paragonu fiskalnego, umowy kupna–sprzedaży wraz z potwierdzeniem przelewu lub informacją z ewidencji sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych.

Jaka jest kwota wsparcia?​

100 000 zł lub 120 000 zł*

*gospodarstwa rozpoczynające działalność w zakresie wprowadzania produktów rolnych na rynek w ramach krótkiego łańcucha dostaw (RHD, sprzedaż bezpośrednia, dostawy bezpośrednie) oraz prowadzące produkcję ekologiczną.

Wkład własny i wypłata środków

Wymogiem jest wkład własny na poziomie 15%, co oznacza, że maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych. Wypłata środków odbywa się w dwóch ratach: 80 i 20%. Wkład własny przy wyższej kwocie wynosi ok. 21 000 zł, a dla niższej kwoty – 18 000 zł. W ciągu 3 lat należy wydać i udokumentować pierwszą ratę wraz z wkładem własnym. Wtedy następuje wypłata drugiej raty, która jest traktowana jako częściowy zwrot za poniesione koszty.

Twoje zobowiązania

 1. Prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów.
 2. Minimum 42 000 zł przychodu w ciągu 3 lat.
 3. Utrzymanie działalności rolniczej przez co najmniej 5 lat.   
 4. Wywiązanie się z zobowiązań związanych z punktacją.  

Punktacja ​

Aby skorzystać z programu, wymagane jest zdobycie co najmniej 3 punktów z poniższych aktywności:

 1. Szkolenia online (2 pkt).
 2. Systemy jakości – maks. 5 pkt: ▪4 pkt – min. 50% upraw pod rolnictwo ekologiczne (można spełnić ten wymóg przed złożeniem wniosku o I ratę), ▪Po 2 pkt – unijne systemy jakości (chronione nazwy pochodzenia, chronione oznaczenia geograficzne, gwarantowane tradycyjne specjalności), ▪Po 1 pkt – krajowe systemy jakości (integrowana produkcja roślin, „Jakość, tradycja”, QAFP, QMP).
 3. Zorganizowane formy współpracy – 3 pkt – udział w zorganizowanych formach współpracy, przy czym przedmiot operacji powinien mieć związek z zakresem działalności będącej przedmiotem współpracy.
 4. Grunty na ONW – 2 pkt – min. 50% znajduje się na ONW górskim lub specyficznym.

Jakie inwestycje można sfinansować z dotacji?

Otrzymane pieniądze muszą być przeznaczone na inwestycje w środki trwałe, takie jak:

 • nowe maszyny i urządzenia do bieżącej lub przyszłej produkcji i/lub sprzęt komputerowy,
 • inwestycje budowlane oraz związane z nimi remonty,
 • modernizacja oraz wyposażenie budynków gospodarczych i inwentarskich,
 • wartości niematerialne i prawne (autorskie prawa majątkowe i pokrewne dotyczące np. programów komputerowych, licencje, prawa do znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych i zdobniczych, know–how).

Dotacja nie może zostać przeznaczona na:

 • przyczepę nierolniczą,
 • samochód,
 • środki do produkcji rolnej,
 • plantację roślin wieloletnich na cele energetyczne,
 • ziemię,
 • produkcję zwierząt futerkowych z wyjątkiem królika na surowiec mięsny,
 • hodowlę zwierząt laboratoryjnych, ryb akwariowych, psów i kotów rasowych oraz entomofagów,
 • sprzęt i maszyny pszczelarskie dotowane w ramach innej interwencji,
 • inwestycje budowlane na gruntach niestanowiących własności.

Cel programu

Celem szczegółowym programu jest „zwiększenie zorientowania na rynek i konkurencyjności gospodarstw, zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i długoterminowej, w tym większe ukierunkowanie na badania naukowe, technologię i cyfryzację”.

Aby spełnić cel programu należy dokonać restrukturyzacji w obszarze produkcji rolnej lub ekologicznej lub wprowadzić produkty rolne na rynek w ramach KŁD. Może to nastąpić dzięki zmianie profilu produkcji, poprawie jakości, zwiększeniu wartości dodanej, wprowadzeniu produktu na rynek lub rozpoczęciu procesu wprowadzania w ramach KŁD. W tym ostatnim przypadku warunkiem jest co najmniej 2-letni okres braku rejestracji w organie Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Inspekcji Weterynaryjnej.

Konieczny biznesplan

W celu otrzymania dotacji należy złożyć biznesplan opisujący rozwój gospodarstwa rolnego lub gospodarstwa ekologicznego, a następnie go zrealizować. Należy zamieścić w nim wszystkie informacje dotyczące obecnego stanu prowadzonej działalności w kontekście gruntów rolnych, budynków, wyposażenia budynków i budowli, maszyn, urządzeń oraz inwentarza, a także przychód bazowy i prognozowany oraz określić sposób, w jaki realizacja operacji doprowadzi do osiągnięcia wzrostu wartości sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie do prognozowanego poziomu.

Istotne także, aby w biznesplanie zamieścić informacje o uczestnictwie w planowanych szkoleniach, plan marketingowy z charakterystyką rynku, określeniem bezpośredniej konkurencji, potencjalnych klientów, a także wybrać strategię rozwoju, czyli określić sposób, w jaki prowadzona będzie sprzedaż oraz wykonać jej prognozę z kalkulacją cen, promocją i reklamą. Dla realizacji założeń biznesplanu przewiduje się okres 3 lat. Oczywiście biznesplan musi cechować się racjonalnością i odnosić się do rzeczywistych danych.

Gospodarstwo ekologiczne

Przyznanie pomocy za prowadzenie działalności rolniczej ekologicznej oraz produkcja prowadzona w gospodarstwie metodami ekologicznymi jest najwyżej dotowana – do 120 000 zł. Dla młodych rolników i małych gospodarstw rolnych jest to szansa na rozwój dzięki restrukturyzacji lub modernizacji rolnictwa ekologicznego, zmianie profilu, czy też możliwości wprowadzenia nowego produktu na rynek.

Wyjątki - kto nie otrzyma pomocy?

Istnieje kilka przypadków, w których rolnik nie będzie mógł starać się o dofinansowanie z programu Rozwój Małych Gospodarstw. Dotyczy to tych, którym przyznano pomoc w ramach I.10.1.1 lub udzielono wsparcia w części inwestycji KPO A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu”. Dotacja nie będzie należała się także rolnikom, którym przyznano pomoc w ramach I.11. lub jeżeli małżonkowi wnioskodawcy, w trakcie trwania małżeństwa lub przed jego zawarciem przyznano taką pomoc.

Oczywiście jeśli w przeszłości tą pomoc przyznano, ale środków nie wypłacono z jakiegoś powodu lub trzeba było je zwrócić, to jak najbardziej można uczestniczyć w aktualnym programie.

Kto pomoże w napisaniu wniosku?

Naszym celem jest uzyskanie dofinansowania dla każdego rolnika, który się do nas zgłosi. Zdajemy sobie sprawę, że proces wypełniania formalności jest złożony, dlatego nasi doświadczeni specjaliści są merytorycznie przygotowani do całego procesu pozyskiwania dotacji.

Nasza prowizja wynosi 4 % netto od uzyskanego dofinansowania.

 • Opłata podstawowa wynosi 1500 zł netto opłacana z góry po podpisaniu umowy z nami.
 • Po uzyskaniu dofinansowania dochodzi opłata za sukces – dodatkowo 2500 zł lub 3300zł netto (opłacana po otrzymaniu pozytywnej decyzji w dwóch wariantach w zależności od wysokości dofinansowania, o które będziemy się starać dla Ciebie – 100 000 zł lub 120 000 zł).

Możesz także zadzwonić do nas lub wysłać e-mail. Zachęcamy jednak w pierwszej kolejności do uzupełniania formularza, co znacznie skróci weryfikację.

Tel. +48 571 533 663 , dotacje@easyoze.pl

W przypadku wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego, w prosty sposób można to obliczyć w dedykowanym kalkulatorze. Nasz doradca zrobi to bezpłatnie i sprawnie. Nie zwlekaj!