EasyOZE Blog

Logo

EasyOZE

Dofinansowanie dla rolnika na małe przetwórstwo 2024 r. – szczegóły programu [NABÓR ZAKOŃCZONY]

Autorka: mgr Martyna Marlikowska
Wsparcie merytoryczne: dr inż. Krzysztof Bartczak

Nawet do 500 tys. zł otrzyma rolnik lub małżonek rolnika, który chce założyć lub rozwijać działalność gospodarczą związaną z małym przetwórstwem. Dotyczy to przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury na obszarach wiejskich. Oprócz refundacji 60-70% kosztów kwalifikowanych można starać się także o wypłatę zaliczki. Zarówno młody rolnik, jak i ten powyżej 41 roku życia powinien dysponować wkładem własnym. Nabór wniosków ruszy 2 stycznia 2024 r. i potrwa miesiąc.
Spis treści

Program realizowany jest w ramach inwestycji A1.4.1 „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” objętej Krajowym Planem Odbudowy.

Małe przetwórstwo dotacja 2024

Dla kogo dotacja dla małego przetwórstwa?

Rolnik lub jego małżonek skorzysta z tej dotacji, jeśli:

 • prowadzi lub rozpoczyna prowadzenie sprzedaży produktów rolnych z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego poprzez sprzedaż bezpośrednią lub dostawy bezpośrednie,
 • rozpoczyna działalność w zakresie rolniczego handlu detalicznego,
 • prowadzi lub rozpoczyna działalność ograniczoną i lokalną związaną z produktami pochodzenia zwierzęcego,
 • przetwarza i wytwarza produkty z rybołówstwa lub akwakultury objętych załącznikiem I Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub produkty nierolne,
 • produkuje wino z własnych winorośli (mniej niż 100 hl w ciągu roku winiarskiego),
 • jest osobą fizyczną uprawnioną do chowu, hodowli lub połowu ryb.

Małe przetwórstwo 2024 - warunki

Rolnik lub jego małżonek muszą:

 • być ubezpieczeni w KRUS,
 • posiadać numer identyfikacyjny ARiMR,
 • być osobami pełnoletnimi.

Przedsięwzięcie, które ma być dofinansowane, nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy i powinno zakończyć się do końca 2025 roku.

Do refundacji zaliczane będą koszty kwalifikowane poniesione na dane przedsięwzięcie między 1 lutym 2020 r. a 31 grudnia 2025 r. Koszty poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie będą zwrócone pod warunkiem trwania przedsięwzięcia w dniu składania wniosku. W takim przypadku, nie będzie można starać się o zaliczkę na poczet kosztów, a jedynie refundację po ostatecznym zakończeniu prac.

Koszty kwalifikowane - na co można przeznaczyć dotację?

Beneficjent będzie mógł sfinansować trwające lub mające się zacząć przedsięwzięcia dotyczące:

 • budowy lub modernizacji budynków służących do przetwarzania, przechowywania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury, włączając w to wyposażenie w urządzenia do gospodarowania odpadami, oczyszczalnię ścieków, biogazownię, instalację fotowoltaiczną, kolektory słoneczne, pompę ciepła czy urządzenia chłodzące.
 • zakupu nowych maszyn i urządzeń rolniczych do wyżej wymienionych celów,
 • zakupu innych urządzeń związanych z biznesem, takich jak: terminale płatnicze, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, usług informatycznych i utrzymania domen (sprzedaż na odległość).
 • zakupu środków transportu do przewozu produktów lub zwierząt do uboju,
 • zakupu nowych ruchomych punktów sprzedaży lub modernizacji miejsc na targowisku
 • sfinansowania kosztów ogólnych związanych z realizacją przedsięwzięcia, w tym marketing.

Koszty kwalifikowane nie obejmują podatku od towarów i usług, pensji pracowników, zakupu nieruchomości lub gruntów, kosztów związanych z prowadzeniem podstawowej działalności rolniczej oraz zakupu samochodu osobowego z więcej niż jednym rzędem siedzeń bez producenckiego odgrodzenia od części pojazdu służącej do przewozu produktów.

Małe przetwórstwo dotacja 2024

Jakie formy udzielania dotacji wchodzą w grę?

Rolnik lub małżonek może liczyć na refundację wypłacaną w częściach po zakończeniu każdego z etapów lub jednorazową płatność końcową po całkowitym zamknięciu prac. Na etapie planowania przedsięwzięcia możliwe jest otrzymanie zaliczki w wysokości 50% kwoty dofinansowania.

W przypadku młodych rolników do 40 roku życia sytuacja wygląda najlepiej – mają szansę na refundację w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych, pozostali – na 60%.

Ile wynoszą limity dotacji na małe przetwórstwo?

Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne ma szansę otrzymać wsparcie na jedno przedsięwzięcie w przedziale od 20 000 zł do 500 000 zł.

Warunek ostateczny otrzymania dotacji

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wymaga, aby przedsięwzięcie poczynione przez rolnika lub jego małżonka w trakcie 3 lat od dnia podpisania umowy o dofinansowanie przynosiło efekty związane z korzystaniem z budynków, maszyn, urządzeń lub środków transportu zgodnym z celem ich dofinansowania.

Jak uzyskać dotację na zakup maszyn i inne przedsięwzięcia?

Po sukcesie programu Rozwój Małych Gospodarstw i Restrukturyzacja Małych Gospodarstw Rolnych przychodzi dobry czas dla rolników prowadzących małe gospodarstwa przetwórcze lub chcących rozpocząć tego typu działalność. Aby zwiększyć szanse na inwestycje i otrzymać dotację, warto skorzystać z usług firmy specjalizującej się w ich pozyskiwaniu. EasyOZE kompleksowo zajmuje się wspieraniem rolników w tym zakresie aż po otrzymanie środków na konto.

Sprawdź, czy kwalifikujesz się do programu! Zadzwoń, tel. 509 016 052, 571 533 663 lub wyślij zapytanie: dotacje@easyoze.pl.

Małe przetwórstwo dotacja 2024